GRATIS FRAKT over 500kr
30 dagers åpent kjøp
1-3 dagers levering
Kundeservice 22 63 00 50

Personopplysninger

Personopplysninger

Illusion.no ønsker å gjøre din handleopplevelse bedre. Som en del av dette vil vi at du skal føle deg trygg når du bruker våre nettsider. Vi forstår at du er opptatt av at dine opplysninger behandles på en sikker måte, og at du er opptatt av å vite hva slags opplysninger som samles inn ved bruk av våre nettsider. Vi har laget denne oversikten over Personopplysninger for å gi deg svar på det du måtte lure på i denne sammenheng. Ved å bruke våre nettsider indikerer du at du er innforstått med dette og gir din aksept.

Hvilken informasjon blir samlet inn?

 • Opplysninger gitt av bruker: Når du bruker våre nettsider, og spesielt når du gjør ting som å søke etter varer, registrerer en brukerprofil eller kontakter oss via vår onlinechat eller kontaktskjema vil noen opplysninger registreres. For eksempel vil ditt navn, adresse og e-postadresse registreres når du oppretter en kundekonto hos oss. Disse opplysningene er vi helt avhengig av å registrere for å kunne gi deg en god tjeneste.
 • 3.parts innloggingsfunksjon: Vi godtar at du oppretter en brukerkonto og logger inn via 3.parts tjenester, slik som Facebook. Ved å bruke denne funksjonaliteten godtar du samtidig at vi bruker den aktuelle informasjonen om deg fra Facebook Connect til å opprette din konto.
 • Automatisk innsamlet informasjon: Som mange andre nettsider, samler vi inn informasjon for å forstå våre kunder, slik at vi kan gi en bedre opplevelse og en bedre sikkerhet for både oss og deg som bruker. Slik informasjon kan være opplysninger om din nettleserversjon, ip-adresse og skjermoppløsning. Vi bruker denne informasjonen for å "forstå det store bildet", og justere våre nettsider og tjenester for best mulig å passe våre brukere.
 • Cookie-informasjon: En type automatisk innsamlet informasjon er i form av såkalte "cookies". Når du bruker våre nettsider sender vi sender vi kanskje én eller flere cookies til din datamaskin eller bærbar enhet. Vi bruker både sesjonsbaserte og permanente cookies for å samle inn, lagre og av og til spore ulik informasjon. En sesjonsbasert cookie er en som forsvinner av seg selv når du lukker din nettleser. En permanet cookie vil fortsatt være aktiv etter du har lukket nettleseren (og kan bli brukt igjen når du tar i bruk tjenesten). Permanente cookies kan generelt sett bli fjernet ved hjelp av din nettleser. Se hjelp-seksjonen i din nettleser for å se hvordan du fjerner cookies om du skulle ønske det.
 • Finansieringsavhenging informasjon: Dersom du ønsker ditt kjøp finansiert via faktura eller opprettelse av "handlekonto" hos vår samarbeidspartner Klarna, så vil du mått gi utvidede personopplysninger til dem. Dette er opplysninger vi i Illusion Nordic AS ikke registrerer eller oppbevarer. For mer informasjon rundt dette, se nettsidene til Klarna.
 • Betalingsinformasjon: Kortnummer oppbevares kryptert, og ikke utover det som er nødvendig for håndtere eventuelle problemer, oppheving av beløpsresverasjon og kreditering.

 

Hvordan bruker Illusion Nordic AS denne informasjonen?

Illusion bruker denne informasjonen som du enten har oppgitt eller vi har samlet inn til å forbedre brukeropplevelsen din, oss selv og våre tjenester. Vi bruker den for å kunne gi deg en tjeneste av kvalitet og for å spesialtilpasse innhold til hver enkelt slik at den skal bli mest mulig relevant og interessant. Dette gjelder for eksempel innhold på nettsider, i apper og markedsføring. Informasjonen brukes også til administrativt arbeid og for å kunne holde kontakt med våre brukere.

Vi bruker remarketing med Google Analytics til å annonsere på nett. Besøkende kan velge bort Google Analytics for bannerannonsering og tilpasse annonser fra Google Displaynettverk ved å bruke annonseinnstillingene. Besøkende kan også bruke Google Analytics' nettlesertillegg for bortvelging

Tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser annonsene våre på nettsteder på Internett.

Vi og tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker førstepartsinformasjonskapsler (f.eks. Google Analytics-informasjonskapselen) og tredjepartsinformasjonskapsler (f.eks. DoubleClick-informasjonskapselen) for å informere, optimalisere og vise annonser basert på brukerne sine tidligere besøk på illusion.no.

Vi og tredjepartsleverandører, medregnet Google, bruker førstepartsinformasjonskapsler (f.eks. Google Analytics-informasjonskapselen) og tredjepartsinformasjonskapsler (f.eks. DoubleClick-informasjonskapselen) for å rapportere om hvordan annonsevisningene våre blir sett. Annen bruk av annonsetjenester og interaksjon med disse annonsevisningene og annonsetjenestene, er knyttet til besøk på illusion.no. 

 

Hvordan deles denne informasjonen?

Vi kan dele informasjon med 3. part i tilfeller hvor det er forretningsmessig nødvendig. Dette kan for eksempel gjelde betalingsformidlig hvor kortinnløser må ha din informasjon for at du skal kunne betale med bankkort i nettbutikken, eller din leveringsadresse slik at din bestilling kan sendes til deg. 
Vi kan også dele enkelte personlige opplysninger dersom det lovmessig kreves, eller hvor det er nødvendig for å beskytte våre brukeres sikkerhet.

Skulle illusion.no bli solgt eller en emisjon bli foretatt, så vil informasjonen lagret kunne deles med det nye eierskapet for en fortsatt funksjonabel tjeneste.

Vår markedsføringsteknologi kan ved hjelp av cookies presentere relevante kampanjer til deg via våre samarbeidspartnere. Denne informasjonen kan ikke brukes til å identifisere deg personlig, men brukes for eksempel til å gi deg tilbud på produkter som er relevante for deg.

 

Valg

Du står, selvfølgelig, fritt til å avslå å dele informasjon med Illusion Nordic AS og våre tjenester. I så fall vi ikke kunne gi deg et fullverdig tilbud, og det vil for eksempel ikke være mulig å handle i våre nettbutikker uten å oppgi navn, adresse osv. Du kan når som helst logge inn på din kundekonto hos oss, for å endre dine opplysninger der. Du kan også slå av lagring av cookies i din nettleser om du skulle ønske det.

 

Om du har spørsmål om innsamlig eller deling av personopplysninger, send oss en e-post til: [email protected]

Sist oppdatert 03.01.2013

----------------------------------------------------------------------------------------------

English version:

Privacy Policy

Illusion.no wants to make your experience while using our services better. As part of this, we want you to feel safe and confident when using our websites. We understand that you want to know that your information is treated securely and that need to know what kind of information that is collected through the use of our websites. We've created this document containing information about this to provide you information about this matter. By using our websites and services you indicate that you understand this and give your consent.

 

What information is collected?

 • Information provided by user: When using our website, for example when you do things like search for products, register for an accont or contact us via our online chat or contact form, some data are saved. This information is vital to give you a good experience and service.
 • 3rd party login function: If you should want to, we accept you to register and log into your account via 3rd party services, such as Facebook. By using this fuctionality, you also agree that we use the information about you from Facebook Connect to create your account.
 • Automatically collected information: Like many websites, we collect information to understand our customers, so that we can provide a better experience and better security for both us and and you as a user. Such information may be information about your browser version, IP-Address and screen resolution. We use this information to better understand "the big picture" and adjust our webites and services to best suit our users.
 • Cookie information: One type of automatically collected information is in the form of "cookies". When using our website and services we might send one or more cookies to your computer og portable device. We use both session and permanent cookies to collect, store and sometimes track different information.  A session-based cookie is one that delet itself when closing your browser. A permanent cookie will still be active after you close your browser (and can be uses again next time you use our services). Persistent cookies can generally be removed by your browser. Refer to the help section of your browser to see how to remove cookies if you should want to do so.
 • Special information when financing: If you want your purchases to be financed by invoice or by creating a part-payment account with our partner Klarna, you will have to provide additional personal information to them. This information Illusion Nordic AS will not record or store. For more information about this, see Klarna's website.
 • Payment details: Credit and bank card numbers are cryptated and not stored beyond what is necessary for dealing with any problems and crediting.

 

How do Illusion Nordic AS use this information?

Illusion uses this information that you have either given us, or we collected, to improve the user experiece, ourselves and our services. We use the information to provide a service of good quality and to customize content to our users to give the the best, and most relevant service for each user. This apllies to content on our web pages, apps and marketing. The information is also uses for administrative work, and  to keep in touch with our users.

We use remarketing with Google Analytics to advertise online. Visitors may opt out of Google Analytics for banner advertising and customize the ads Google Display Network using ad settings. Visitors can also use Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Third party vendors, including Google, show our ads on sites on the Internet.

We, and third-party vendors, including Google, use first-party cookies (eg. Google Analytics cookie) and third-party cookies (eg. DoubleClick cookie) to inform, optimize and serve ads based on user's prior visits to illusion.no

We, and third-party vendors, including Google, use first-party cookies (eg. Google Analytics cookie) and third-party cookies (eg. DoubleClick cookie) to report on how our ad impressions are seen. Other uses of advertising services and interaction with these ad impressions and ad services associated with visits to illusion.no.

 

How is this information shared?

We may share your information with 3rd party for their use in helping us perform our business functions. This may include payment trasactions where it is needed to pass information in order to be able to pay by credit and bank cards in our webstore, or your shipping address so that your order can be sent to you.

We may also share some personal information if required by lay, or weher it is necessary to protect our users security.

Should any part of Illusion.no or Illusion Nordic AS be sold or in any way merged, we might share stored information with the new owner for our services to remain best.

Our marketing techology may use cookies to present relevant offers and promotions to you through our marketing partners.This information can not be used to personally identify you, but is used for example to give you deals on products that are most relevant to you.

 

Choice

You are, of course, free to decline to share information with Illusion Nordic AS and our services. In that case we can not offer you some of our features and functionality. It will for example not be possible to shop in our web stores without you giving your name and shipping details etc. to us. You can at any time log into your user account and change your information there. These changes will be instant. You can also turn off the storing of cookies in your browser as described above if you want to.

 

If you have questions about the collection, storing or sharing of your information, send us an email to: [email protected]

Last updated 03.01.2013